top of page

Ett stambyte i en bostadsrättsförening innebär att rörstammen i en byggnad som ägs av föreningen, byts ut. Det kan ske på grund av skador eller förfall i rörstammen, för att förbättra konstruktionen eller för att ändra layouten i byggnaden.

Ett stambyte i en bostadsrättsförening kan vara mer komplext än i en enskild fastighet eftersom det kräver samarbete och godkännande från föreningens medlemmar och styrelse. Föreningen ansvarar för att genomföra arbetet och för att finansiera det, detta kan vara genom avgiftshöjningar eller genom att skapa en särskild fond.

Det är viktigt att alla medlemmar i föreningen är medvetna om arbetet och de kostnader som det medför. Det är viktigt att föreningen anlitar kvalificerade och erfarna hantverkare för att utföra arbetet och att det utförs på ett säkert och korrekt sätt också för att tillhandahålla en stabil och säker byggnad för boende.

Det finns några viktiga saker att veta om ett stambyte i en bostadsrättsförening:

  1. Det är ett komplext och kostsamt arbete: Ett stambyte i en bostadsrättsförening kan vara mer komplext och kostsamt än i en enskild fastighet eftersom det kräver samarbete och godkännande från föreningens medlemmar och styrelse.

  2. Det är föreningens ansvar: Föreningen ansvarar för att genomföra arbetet och finansiera det, detta kan vara genom avgiftshöjningar eller genom att skapa en särskild fond.

  3. Det kräver medlemmarnas godkännande: Stambytet kräver godkännande från föreningens medlemmar och styrelsen. Det är viktigt att alla medlemmar är medvetna om arbetet och de kostnader som det medför.

  4. Det kräver kvalificerad hantverkare: Det är viktigt att föreningen anlitar kvalificerade och erfarna hantverkare för att utföra arbetet och säkerställa att det utförs på ett säkert och korrekt sätt.

  5. Det är viktigt för boendes säkerhet: Stambytet är viktigt för att säkerställa en stabil och säker byggnad för boende.

Vi erbjuder ett brett utval av tjänster riktade till bostadsrättsföreningar 

Vi hjälper er med allt från eluttagen i källarförråden till installation av solpaneler på taken.

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss nedan. 

Stambyte

IM-System

Så sparar du pengar med IMD-system

1. Spara ca 1 500kr på abonnemangs kostnader per lägenhet och år

2. Bli storkund hos nätägaren och få ner kWh priset

3. Håll koll på elförbrukningen!

IMD tillsammans med solceller

Om en BRF skaffar solceller är det allt som oftast en bra idé att byta till ett IMD system.

Ifall man får plats med många solpaneler, och inte har särskilt hög förbrukning på fastighetselen (den el som själva fastigheten förbrukar utan lägenheterna) så kommer försäljningen av den el man producerar med solpanelerna vara hög.

Med ett IMD system går den egenproducerade elen direkt till dem som bor i BRF:en, och på så sätt sänks medlemmarnas elkostnad. 

Samtidigt ökar föreningens attraktivitet och värdet på fastigheten. 

Individuell mätning och debitering

Vad är IMD?

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att varje bostadsrätt i en bostadsrättsförening har sina egna mätare för elen, och att varje medlem betalar för sin egen förbrukning. Det innebär att varje medlem är ansvarig för sin egen förbrukning och betalar enligt den faktiska förbrukningen, istället för att betala en fast avgift.

Och till skillnad från att ha ett eget abonnemang direkt från nätägaren tex Vattenfall, så har föreningen slagit ihop all elförbrukning över ett stort abonnemang.

Detta gör att man slipper betala dyra abonnemangskostnader till nätägaren.

Istället för nätägarens elmätare, monterar BRF:en egna elmätare.

Dessa elmätare kopplar man upp och integrerar med BRF:ens ekonomiska förvaltning.

Det innebär att debiteringen av respektive lägenhets elförbrukning sker per automatik varje månad, precis som nätägaren gjorde innan.

Få ned kostnaderna för medlemmarna,

utan några extra administrativa insatser,

med ett uppkopplat IMD system!

Det finns flera fördelar med individuell mätning och debitering. Det kan hjälpa till att uppmuntra medlemmarna att vara mer energieffektiva och att minska förbrukningen, vilket kan leda till lägre kostnader för föreningen och medlemmarna. Det kan också hjälpa till att identifiera eventuella läckage eller onormala förbrukningar och att lösa dessa problem tidigt.

Har ni schablon kostnad för el, vatten eller värme idag? 

Då rekommenderas Individuell mätning och debitering  av flera skäl:

1. Rättvisare fördelning av kostnader: Varje användare eller enhet betalar för den faktiska mängden av resursen som används, vilket leder till en mer rättvis fördelning av kostnader.

2. Incitament för energieffektivitet: När användare kan se och betala för den faktiska mängden av resurser som används, kan det incitament till att vara mer energieffektiva och minska användningen av resurser.

3.Övervakning och hantering av resursanvändning: Individuell mätning och debitering gör det möjligt att övervaka och hantera användningen av resurser på ett mer precist sätt, vilket kan hjälpa till att identifiera och förebygga onödig användning och förlust.

​4. Ökad transparens: Individuell mätning och debitering ger användare en tydlig bild av deras användning av resurser och kostnader, vilket kan öka transparensen och förtroendet för kostnadsfördelningen.

Vad är IMD?

 

IMD betyder Individuell Mätning och Debitering och innebär att man som boende i ett flerbostadshus får betala för sin egen energiförbrukning av till exempel värme, el och varmvatten.

I Sverige infördes begränsade krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus halvårsskiftet 2021. Kravet gäller dock enbart om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under gällande gränsvärde. Från juni 2022 har krav införts kring IMD vid nyproduktion samt vilken information som ska tillhandahållas. Här guidar vi dig till allt du behöver veta om kraven och vilka åtgärder du som fastighetsägare behöver vidta.

Krav på installation av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD)

Krav vid nyproduktion av flerbostadshus

Krav på installation av IMD för tappvarmvatten gäller för all nyproduktion av flerbostadshus från och med 1 juni 2022. Det finns inga krav på IMD värme för nyproduktion.

Krav på befintliga flerbostadshus

Krav på installation av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i befintliga flerbostadshus under vissa förhållanden infördes 1 juli 2021. Alla befintliga flerbostadshus som genomför en ombyggnad som innefattar nyinstallation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring av befintlig installation av tappvarmvatten. Kravet för befintliga flerbostadshus förutsätter således att det dels är en ombyggnad, dels att installationer påverkas. Kravet är att installera system för IMD av varmvatten i varje lägenhet. Krav på installation av IMD värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda, uttryckt som primärenergital, som är högre än:

  • 180 kWh/m2 och år i flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län

  • 200 kWh/m2 och år i flerbostadshus i övriga län.

Kravet på IMD värme gäller flerbostadshus som har en central källa för distribution av värme till lägenheterna. Genom detta omfattas inte flerbostadshus som värms med direktverkande el av kravet. Befintliga flerbostadshus som har en sämre energiprestanda än kravnivåerna på finns det flera olika möjligheter att möta IMD-kravet för värme. Dessa är att:

  • Installera system för IMD av värme

  • Genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att förbättra energiprestandan så att kravnivån uppnås

  • Visa att det inte är tekniskt genomförbart eller ekonomiskt lönsamt att installera IMD av värme

Fastighetsägarnas rekommendation

Fastighetsägarnas rekommendation är att undvika att installera IMD av värme och i första hand välja att genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att nå en energianvändning som ligger under kravnivåerna.

Energieffektiviserande åtgärder kan antingen genomföras i samband med en planerad ombyggnad eller ej. Om åtgärderna avses genomföras i samband med en planerad ombyggnad ska de vara genomförda senast 1 juli 2026. I annat fall senast 1 juli 2023.

Proaktivt energiarbete är affärsmässigt gynnsamt och klimatsmart även för de aktörer som inte berörs av lagen och rekommenderas därför till alla fastighetsägare.

Regler för fjärravläsning, kostnadsfördelning och information till de boende

De nya reglerna från juni 2022 innefattar även regler för fjärravläsning, kostnadsfördelning och information om energianvändningen till de boende. I Boverkets föreskrift Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader BFS 2022:3 återfinns krav och allmänna råd kring fakturerings- och användningsinformation samt förslag på kostnadsfördelning för IMD tappvarmvatten.

Reglerna anger också att värmeenergimätare, värmekostnadsfördelare och mätare för tappvarmvatten som installeras ska vara fjärravläsbara och de som redan är installerade ska göras, eller bytas ut mot, fjärravläsbara senast den 1 januari 2027.

Hur går vi till väga?

1.

Ta ett beslut om IMD-system inom föreningsstämman.

2.

Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök.

3.

Vi kontaktar bostadsrättsföreningens nätägare och anmäler att IMD ska installeras.

4.

Vi installerar systemet och integrerar det med er ekonomiska förvaltning.

bottom of page