top of page

Integritetspolicy

Energy Effective Solutions AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Energy Effective Solutions AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att hålla en hög nivå vad gäller dataskydd. Genom denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personliga uppgifter samt dina rättigheter i anledning av detta. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (såsom IP-nummer) är personuppgifter, ifall de kan kopplas till fysiska personer. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning. 

 

Vems personuppgifter behandlar Energy Effective Solutions AB? 

Energy Effective Solutions AB behandlar främst uppgifter om våra nuvarande kunder, de som vi hoppas ska komma att bli våra kunder och fysiska personer som representerar våra operatörer.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, IP-nummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, uppgifter om bostaden, korrespondens, uppgift om tjänstens utförande. Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan. 

 

Varför behandlas personuppgifterna? 

För att kunna kontakta dig och erbjuda våra tjänster. För att vi ska kunna erbjuda dig som potentiell kund bäst anpassad tjänst och bästa möjliga kvalité måste vi inhämta relevanta uppgifter. Bland annat måste vi genomföra identifikation, ålderkontroll samt göra en adresskontroll. Vidare måste vi utreda hantering av betalning inklusive kreditupplysning. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingår och ryms främst inom Energy Effective Solutions AB berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats. För att kunna hantera bokningar av tjänsten. För att vi ska kunna säkerställa att du som kund får den bäst anpassade tjänsten måste vi hantera bokningar, liksom om- och avbokningar. Vi måste även hantera utskick av bokningsbekräftelser samt all kommunikation kring själva bokningen. Bland annat måste vi hantera namn och kontaktuppgifter för detta ändamål. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund. För att kunna fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift. För uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut måste vi bland annat hantera namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, korrespondens och uppgift om tjänstens utförande. Exempelvis måste vi fullgöra vad som krävs av oss i enlighet med bokföringslag och skattelagstiftning. Grunden för vår behandling är att vi måste fullgöra rättsliga förpliktelser. För att kunna hantera kundtjänstärenden. 

 

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt måste vi kommunicera med dig som kund och även besvara eventuella frågor du har. Om du inte är nöjd med tjänsten så måste vi även utreda eventuella reklamationer och övriga supportärenden. 

 

För att kunna göra det måste vi bland annat hantera namn, personnummer, kontaktuppgifter, tidigare korrespondens med dig och även uppgifter om tjänstens utförande. Grunden för vår behandling är dels att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, dels för att uppfylla rättsliga förpliktelser och dels såsom ett av Energy Effective Solutions AB berättigade intressen. 

 

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. För att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom ålder, kön, typ av bostad, typ av tjänst och tjänstens utförande. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Energy Effective Solutions AB berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats. För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster. 

 

För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Energy Effective Solutions AB berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra system. Hur länge uppgifterna sparas efter utförd tjänst beror på för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Lagringstiden styrs av dataskyddslagstiftningen samt övrig relevant lagstiftning och regler, såsom bokföringslag och skattelag. 

Var får vi dina personuppgifter från? Dels får vi uppgifter från dig, dels samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster och dels får vi uppgifter från annan. De uppgifter vi får från annan är dels s.k. leads från företag som du kontaktat för att efterfråga tjänsten, dels adressuppgifter från offentliga register och dels uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra själva tjänsten, dels hantera betalningslösningar, dels utföra IT-tjänster och dels hantera bokföring och liknande tjänster.

Hur skyddas personuppgifterna? 

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookien innehåller information om besök på hemsidan och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen. Vi använder olika verktyg för att samla in och spåra information och data om användandet på sidan. Din IP-adress är anonymiserad till dess att du aktivt delger din personliga information till oss och används bland annat för att spåra hur sidan används vid aktivitet, t.ex. hur länge man som användare är inne på vår hemsida. 

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med dig uppgifterna.

 

Hur övervakas lagens efterlevnad?

Datainspektionen är utsedd tillsynsmyndighet och därmed ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan ge in ett klagomål till Datainspektionen.

Ta kontakt

Vi hjälper er skapa framtiden.

bottom of page